Witaj na stronie internetowej Uniwersytetu III Wieku w Zawierciu.

Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność w 2007 roku. Utworzeniu organizacji przyświecał jeden cel – stworzyć nowy wizerunek seniora, osoby pełnej energii i inicjatyw.

Starania  Zarządu  i Rady Samorządu Słuchaczy,    sprawiają, że od dekady inspirujemy i zachęcamy do działania seniorów z Zawiercia.

W listopadzie 2016 r. otrzymaliśmy wyróżnienie doceniające profesjonalizm naszego UTW
Złoty Certyfikat „Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku”

Aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów

Zarząd Stowarzyszenia  uprzejmie zaprasza na  Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów, które odbędzie się  w dniu 26 kwietnia 2024r.o godz. 10.00  w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. A. Mickiewicza ul. Piastowska 1(sala 203).

 • Otwarcie obrad Walnego Zebrania Delegatów. Powitanie delegatów  i zaproszonych gości.
 • Wybór prezydium zebrania: przewodniczącego, sekretarza zebrania, członka prezydium.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 • Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 • Sprawozdanie komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe:
 • przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
 • przedstawienie opinii komisji rewizyjnej do sprawozdań za rok 2023 oraz jej wniosków                          w przedmiocie ww sprawozdań,
 • dyskusja nad sprawozdaniami,
 • podjęcie uchwały  zatwierdzającej sprawozdania.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023r.:
 • przedstawienie sprawozdania,
 • podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zarządowi absolutorium.
 2. Omówienie projektu planu działania Stowarzyszenia na 2024/25 podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
 3. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia:
 • omówienie zmian w statucie,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
  1. Dyskusja .
  2. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu komisji uchwał i wniosków.
  4. Zamknięcie obrad.

Uchwały walnego zebrania – w pierwszym terminie są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania,  w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków (§ 19 pkt.2 statutu).

Drugi termin posiedzenia walnego zebrania odbędzie się w tym samym dniu – w dniu 26 kwietnia 2024r.godz. 10.00

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania są do wglądu i zapoznania się w biurze ZUTW  w dniach i godzinach dyżurów.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu drogą mailową: utwzawiercie@wp.pl do dnia 20.04.2022r.

Sekretarz zarządu                                                                                       Prezes zarządu

Grażyna Macioł                                                                                       Maria Grabowska